Ga naar de inhoud

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van kerkdichtbij.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Baptistengemeente Katwijk. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baptistengemeente Katwijk is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Baptistengemeente Katwijk.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing

Baptistengemeente Katwijk streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Baptistengemeente Katwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.