Ga naar de inhoud

Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement geeft verduidelijking en aanvulling op de statuten van de gemeente.

Bij tegenstrijdigheden van dit reglement met de statuten, gaan te alle tijde de statuten voor het huishoudelijk reglement.

Artikel 2. Aanvullingen en wijzigingen

 1. De raad is bevoegd om in het huishoudelijk reglement aanvullingen en wijzigingen aan te brengen.
 2. Voorstellen voor deze aanvullingen en wijzigingen dient hij ter goedkeuring voor te leggen aan de leden van de gemeente.
  Hierbij wordt een bezwaartermijn van twee weken in acht genomen.
  Wanneer er in deze periode meer dan vijf schriftelijke bezwaren op de voorgestelde aanvullingen en/of wijzigingen binnenkomen, zal de raad het voorstel intrekken of ter stemming aan de gemeente aanbieden. In dit geval zal de procedure worden gevolgd zoals omschreven in artikel 11 lid a van de statuten.

Artikel 3. Voorganger

 1. De raad dient de aanstelling van een voorganger, als omschreven in artikel 7 van de statuten, schriftelijk te bevestigen in een afsprakenbrief.
  Hierin dienen onder andere de gemaakte afspraken, taken, arbeidsduur en honorarium te worden opgenomen.

Artikel 4. Diakenen

 1. De raad is bevoegd diakenen tot hulp van de oudsten aan te stellen.
 2. De diaken dient een meelevend lid te zijn van de gemeente en kan zowel een broeder als zuster zijn. De Bijbelse criteria voor diakenen, zoals omschreven in Timotheüs en Titus, zijn op hen van toepassing.
 3. Als leidraad voor hun functioneren dient de raad het stuk van br. H. Bakker van juni 1993 aan te houden.
 4. De diaken heeft verstand van zaken betreffende de gestelde taak.
 5. Taken en bevoegdheden
  1. Diakenen hebben een hoofdtaak welke onderverdeeld kan worden in een aantal kleinere taken.
  2. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van deze taken berust bij de raad c.q. taakoudste.
   De diaken is directe verantwoording schuldig naar de raad, eventueel de oudste tot wie de diaken als hulp is aangesteld.
  3. Per taak en diaken dient de raad een omschrijving vast te stellen wat betreft de uitvoering van hun taak, terugkoppeling naar anderen, financiële verantwoording enz.
  4. Naast de uitvoerende taken wordt van de diaken, samen met de taakoudste, een voorzet voor beleid gevraagd.
  5. Diakenen wonen twee maal per jaar van tevoren vastgestelde vergaderingen met de raad bij, of op uitnodiging van de raad, of op eigen voorstel t.b.v. een bespreking van een specifiek onderwerp.
  6. Diakenen hebben geen gezamenlijke overlegsituatie naast de hierboven genoemde raadsvergaderingen, tenzij hun taak dit met zich meebrengt. De betreffende oudste of het dagelijks bestuur wordt dan hierover ingelicht.
 6. Aanstellingsprocedure:
  1. de raad bepaalt of voor een taak in de gemeente een diaken nodig is.
  2. de raad kiest een kandidaat.
  3. de raad gaat een gesprek aan met de kandidaat.
  4. de kandidaat neemt verzoek in overweging.
  5. de raad gaat eventueel een tweede gesprek aan.
  6. de kandidaat wordt voorgesteld aan de gemeente.
  7. bezwaartermijn van twee weken.
  8. aanstelling en bevestiging.
 7. De aanstellingstermijn bedraagt een periode van vier jaar en kan telkens na afloop door de raad verlengd worden.
 8. De raad kan een diaken van zijn taak ontheffen, voorts kan een diaken zijn taak vrijwillig neerleggen en hij/zij beëindigt zijn/haar taak bij beëindiging van het lidmaatschap van de gemeente.
 9. Wanneer een diaken tot oudste wordt gekozen vervalt zijn diakenschap, dit in samenspraak met de raad en een herverdeling van taken.

Artikel  5. Aanstelling oudstentellingsprocedure oudsten

In aansluiting op artikel 6 van de statuten geldt voor de nominatie van oudsten het volgende.

 1. Leden van de raad en genomineerden voor de raad:
  1. Mogen met elkaar geen verwantschap hebben van de eerste t/m derde graad (broer/zwager/vader/zoon/schoonzoon).
  2. Dienen tenminste twee jaar lid te zijn van de gemeente. Uitzonderingen zouden om moverende redenen gemaakt kunnen worden. En alleen dan indien de voltallige raad deze voordracht ondersteunt. De gemeente kiest uiteindelijk.
  3. De eventuele echtgenote dient ook lid te zijn van de gemeente.
 2. In aansluiting op artikel 6 lid a van de statuten:
  1. De raad maakt het aantal vacatures bekend waarvoor nieuwe oudste(n) nodig zijn en/of de namen van herkiesbare oudste(n).
  2. Indien er meer vacatures zijn dan herkiesbare oudste(n) heeft elk gemeentelid de gelegenheid om kandidaten schriftelijk, dan wel digitaal, voor te dragen (evt. per functieprofiel).
 3. In aansluiting op artikel 6 lid b en c van de statuten:
  1. De raad roept 8 weken voor de ledenvergadering de gemeente op – om middels gebed – met inzicht, fijngevoeligheid en kennis nieuwe oudsten voor te dragen die zij geschikt achten als oudste.
  2. De leden mogen gedurende twee weken digitaal of schriftelijk een of meerdere mogelijke kandidaten indienen bij de secretaris, Bij voorkeur met een motivatie waarom en eventueel voor welke functie ze deze broeder(s) geschikt acht(en).
  3. Voorgedragen broeders dienen door tenminste 10% van de gemeenteleden die broeder(s) hebben voorgedragen te zijn voorgedragen om als kandidaat oudste in aanmerking te komen.
  4. Per gemeentelid is geen beperking met betrekking tot het aantal broeders welke men wil voordragen. Vanzelfsprekend kunnen broeders niet zichzelf voordragen.
  5. De raad, of een door de raad voorgestelde en door de gemeente goedgekeurde commissie, onderzoekt de geschiktheid van de kandidaten die de bovenstaande norm hebben behaald en of deze voldoen aan de Bijbelse criteria voor een oudste (zie appendix). Indien dit het geval is onderzoekt de raad de bereidheid van de betreffende broeder(s) zich kandidaat te stellen als oudste.
  6. Na een positieve reactie van de kandida(a)t(en) wordt 2 zondagen achtereen min. 2 weken voor de ledenvergadering de betreffende namen, alsmede eventueel die van de herkiesbare oudste(n) aan de gemeente voorgedragen.
  7. De kandidaten zullen tijdens de diensten voorgesteld worden door de namen te noemen en hen te laten staan.
  8. Uit de kandidaten kan de raad één of meerdere zogenaamde ontdek oudsten vragen voor een periode van maximaal 8 maanden te proeven of het oudste-schap bij hem past. In deze periode krijgt de ontdek oudste geen specifieke taken of bevoegdheden. Na de ontdek periode wordt tussen hem en de raad vastgesteld of voordracht als kandidaat oudste aan de gemeente legitiem is. Voorafgaand aan de ontdekperiode legt de ontdek oudste ten overstaande van de raad een belofte van geheimhouding af.
  9. Zonder wettige bezwaren uit de gemeente wordt de kandida(a)t(en) voorgedragen op de ledenvergadering. De kandida(a)t(en) worden in de gelegenheid gesteld hun motivatie te geven waarna een schriftelijke stemming volgt.
  10. Eventuele bezwaren dienen tenminste 2 weken voor de verkiezingen schriftelijk/digitaal te zijn ingediend bij de secretaris. Indien deze wettig zijn, zal de raad afzien van de voordracht en dit kenbaar maken aan de gemeente.
  11. De raad stelt op de verkiezingsavond uit de aanwezige vrijwillige leden een stemcommissie van 3 personen in; deze telt de wettig uitgebrachte stemmen en deelt de uitslag mede aan de secretaris,
  12. Hiervoor kunnen 3 procedures van toepassing zijn:
   1. Indien het aantal voorgedragen kandidaten minder of gelijk is aan het aantal vacatures, geldt het volgende;
   2. Per lid mag per voorgedragen kandidaat een stem voor/tegen/onthouding) uitgebracht worden.
   3. Verhinderde leden kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor de betreffende ledenvergadering, digitaal of schriftelijk hun stem uitbrengen bij de secretaris. Deze worden aan de stemcommissie overhandigd en tellen mee als wettig uitgebrachte stemmen.
   4. Indien een meerderheid van de wettig uitgebrachte stemmen de kandidaat ondersteunt, wordt de kandidaat gevraagd het ambt te aanvaarden.Indien het aantal voorgedragen kandidaten oudsten meer is dan het aantal vacatures, geldt het volgende;
    1. Per lid mag gestemd worden op maximaal zoveel broeders als er vacatures zijn.
    2. Verhinderde leden kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor de betreffende ledenvergadering, digitaal of schriftelijk hun stem, volgens de norm genoemd in II a) uitbrengen bij de secretaris. Deze worden aan de stemcommissie overhandigd en tellen mee als wettig uitgebrachte stemmen.
    3. De stemmingsuitslag wordt bepaald door het aantal stemmen van de kandidaat op te tellen en de kandidaten vervolgens te rangschikken op stemmen- totaal. De “x” kandidaten met de meeste stemmen is/zijn de nieuw gekozen oudste(n)  (“x” is het aantal vacatures).Indien het gaat om herkiezing van herkiesbare oudsten, geldt het volgende;
     1. Per lid mag per herkiesbare oudste een stem (voor/tegen/onthouding) uitgebracht worden.
     2. Verhinderde leden kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor de betreffende ledenvergadering, digitaal of schriftelijk hun stem uitbrengen bij de secretaris. Deze worden aan de stemcommissie overhandigd en tellen mee als wettig uitgebrachte stemmen.
     3. Indien een meerderheid van de wettig uitgebrachte stemmen de herkiesbare oudste ondersteunt, wordt de herkiesbare oudste gevraagd het ambt te aanvaarden.
  13. De gehele stemming zal zorgvuldig worden genotuleerd.
  14. De zondag aansluitend op de gemeentevergadering wordt dit meegedeeld en de oudste(n) wordt op de voor hem(n) eerstvolgende geschikte gelegenheid op zondag ingezegend door de raad van oudsten.

Artikel 6. Commissie van Beheer

De Gemeente kent een Commissie van Beheer (afk. CvB ) van vijf tot zeven personen (voorwaarde; voorzitter en meerderheid leden zijn ± één jaar lid), die in opdracht van de raad alle materiële, financiële en juridisch maatschappelijke en organisatorische beheerszaken van de Gemeente besturen, beheren en regelen, onder de volgende condities;

 1. De raad installeert de CvB en stelt haar voorzitter aan. De CvB werkt onder verantwoordelijkheid van de raad, vertegenwoordigd door een oudste als ‘contactpersoon’.
 2. Besluiten van de CvB dienen altijd in overeenstemming te zijn met het (toekomst)beleid en de visie/missie van de Gemeente.
 3. Binnen de budgetten tot een maximaal €1500 is zij bevoegd aankopen te doen dan wel autorisatie hiervoor te verlenen. Grotere aankopen, leningen en hypotheken e.d. worden eerst overlegd met de raad.
 4. De voorzitter van de CvB dient aankopen te autoriseren middels een handtekening op de factuur te zetten.
 5. De CvB legt een maal per jaar (twee maanden voor de ledenvergadering) verantwoording af aan de raad middels een jaarverslag, dat gepresenteerd wordt op de ledenvergadering. Zij kiest zelf een secretaris(se).
 6. Leden hebben een termijn van vier jaar en indien zij beschikbaar zijn erna nog een van twee jaar. Nieuwe CvB kandidaten worden altijd eerst voorgedragen aan de raad.
 7. De penningmeester van de Gemeente maakt deel uit van de CvB.

Artikel 7. Beëindiging lidmaatschap

Aangaande beëindiging lidmaatschap staat in de statuten in artikel 4.2 dat iemand door de Gemeente kan worden uitgesloten op voordracht van de raad.

De raad zal zich inspannen leden voor de Gemeente te behouden. Er wordt gestreefd naar liefdevol contact met leden welke om niet verwijtbare redenen de bijeenkomsten niet bezoeken en geen betrokkenheid hebben met het gemeenteleven.

Uitsluiting door de Gemeente op voordracht van de raad kan plaatsvinden indien iemand – anders dan door ziekte of andere niet verwijtbare redenen – een jaar niet meer de Gemeente bezoekt, zij het in de eredienst of in andere door de Gemeente gehouden bijeenkomsten. Indien de raad hiertoe overgaat, zal zij dit vooraf aan de betreffende lid/leden kenbaar maken.

Appendix: Bijbelse criteria oudsten

De volgende twee Bijbelgedeelten vermelden eisen t.a.v. de oudsten. Bij de interpretatie wordt ervan uitgegaan dat de termen ‘oudste’ en ‘opziener’ betrekking hebben op eenzelfde gemeentelijke bestuursfunctie.

1 Tim. 3:1-7 en Titus 1:5-9

Aldus vastgesteld op de gemeentevergadering van 30 januari 2017