Ga naar de inhoud

ANBI-status

Naam: Baptistengemeente Katwijk
Kamer van Koophandel onder het nummer van de ABC-gemeenten Nederland: 30283269.
RSIN nummer: 806672298

Postadres

Bezoekadres: Tripodia, Hoornesplein 155, 2221 BE Katwijk
Email: [email protected]

Doelstelling volgens de statuten

A. De Gemeente heeft de Bijbel, zijnde het geïnspireerde Woord van God, als grondslag voor geloof en leven en zij belijdt dat de Here Jezus de Zoon van God is.

B. De Gemeente stelt zich ten doel:

 • De Here God te loven en te eren.
 • De opbouw en het onderwijs van de Gemeente en haar gasten in het geloof in God en Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus.
 • Het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus.

De Gemeente beoogt haar doel te bereiken door:

 • Het houden van onderlinge samenkomsten voor prediking, gebed, zang, doop en het vieren van de tafel des Heren.
 • Het verlenen van pastorale zorg.
 • Evangelisatie en verspreiding van christelijke lectuur.
 • Alle andere passende middelen.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Klik hier voor beleidsplan.

Bestuurssamenstelling

De Gemeente wordt bestuurd door de broederraad, welke bestaat uit ten minste 5 broeders die door en uit de Gemeente worden gekozen. Er is geen beloningsbeleid voor de bestuursleden/oudsten. Verder hebben wij een jeugdwerker en een pastoraal werker in dienst die conform de cao Welzijn wordt beloond.

Het bestuur van de gemeente bestaat uit acht raadsleden.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de gemeente

 • Wekelijkse bijeenkomsten organiseren.
 • Gemeenteleden regelmatig gerichte prediking en onderwijs geven over basisprincipes van discipelschap en wat wij geloven en belijden als gemeente.
 • Onderwijsprogramma’s voor kleuters, basisschoolkinderen en tieners.
 • Echtparen-, mannen- en vrouwenweekenden ter verdieping van relaties.
 • Promoten, meebidden en meewerken aan de Alpha cursus
 • Zorgdragen voor een goed vervolg van Alpha cursisten, ten einde een discipel van Jezus te worden
 • Het verlenen van pastorale zorg en diaconale zorg.
 • Een zendingscommissie, dat mensen uitzendt
 • Spotten, stimuleren en ondersteunen van mensen die zich voor de zending willen bekwamen.

Financiële verantwoording

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Via collectes en periodieke bijdragen dragen leden bij aan het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Ook wordt er door onze gemeente jaarlijks een financiële actie gehouden ten behoeve van het verkrijgen van extra financiële middelen. Soms wordt aan de gemeente geld nagelaten met een specifieke bestemming, hetgeen daartoe dan ook wordt gebruikt.

Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan vergoedingen voor predikanten en jeugdwerk(st)ers, huurkosten van het zalencentrum TriPodia en diverse kerkelijke activiteiten (bedieningen).

Laatste update: 23 augustus 2022